Nordlandsruta: turbeskrivelse

Nordlandsruta: turbeskivelse


1. BJØRNFJELL STASJON - VOKTERBOLIGEN - KATTERAT
Antall timer: 2,5
Avstand: 9,5 km
Kart: 1431 I Bjørnfjell, 1431 IV Narvik
Umerket rallarvei

Start fra Bjørnfjell stasjon. Kryss jernbanelinjen og følg veien vestover gjennom et hytteområde. Veien varierer i bredde fra bred kjerrevei til en vanlig sti. De få stedene veien deler seg må du fortsette på den veien som går nærmest jernbaneskinnene. Ved den gamle Norddalsbrua er jernbanetraseen lagt noe om. Dette berører i liten grad Rallarveien. Veien snor seg langs fjellsiden, over et idyllisk platå frem til «utsikten» som gir et fantastisk panorama nedover den frodige Fagerlia, jernbanen og den dype dalen. Følg veien nedover lia. Noen få steder har veien rast ut, men er stort sett bygget opp igjen. Skinnegangen krysses. Fortsett på god vei/sti ned til elva krysses over ei bru. Herfra kan du ta oppover til Katterat stasjon.
2. KATTERAT - HUNDDALEN
Alternativ 1
Antall timer: 3
Avstand: 12 km
Kart: 1431 IV Narvik
Merket løype

På Katterat starter en vei ved tunellen øst for stasjonen. Følg veien opp dalen. Ved enden ligger det et hus som tilhører Nordkraft (ser ut som en enebolig). Gå videre 800 m sørvest til krysset Hunddalen/Doaresvaggi hvor NOTs hytter ligger ved høyde 700, og like ved elva. Fra Sørdalen er det storslagen utsikt mot Sealggacohkka- og Storsteins-massivet i sør.

Alternativ 2
Antall timer: 4
Avstand: 14 km
Kart: 1431 IV Narvik
Delvis Merket løype

Stigen i fjellveggen rett overfor Katterat stasjonsbygning er nå fjernet. Løypa over Langryggen følger nå Alt 1 ca 500 meter oppover. Ta av i retning Hunddalstoppen ved vannreservoaret. Herfra følger du sti/løype opp til Karlsenvann (685 m) ved Hunddalstoppen. Derfra sydover langs Langryggen og ned til Sørdalen når en er kommet på høyde med Detasjementhøyden. Videre langs anleggsvei til hyttene ved krysset Hunddalen/Doaresvaggi (se ovenfor).
3a. HUNDDALEN - LOSSI
Antall timer: 8
Avstand: 22 km
Kart: 1431 III Skjomdalen, 1431 IV Narvik
Delvis Merket løype. Anbefales ikke tidlig om sommeren.

Sommerstid vades elva rett nedenfor demningen ved damvokerboligen ca 800 m fra hyttene. Herfra går du gjennom Doaresvaggi. Over elv ved Sealgasjavris vest-ende. Videre vestover mot Leirvatnet (851). Stigning sydover langs østsiden av isbre mot høyde 1116. Videre syd/sydøst og ned i dalføret mot bukt i Lossivann. Herfra følges østsiden av vannet fram til Lossielven. Hyttene ligger ca. 1,5 km nedenfor, og på elvens østside. Info: Gjennom Doaresvaggi (Tverrdalen) har du et mektig utsyn mot sør over Storsteinstoppene og breen som speiler seg i Sealgasjavri. Fra vestenden av Sealgajavri og videre mot Lossi går løypa på eldre, vulkansk berggrunn. Den rustrøde overflaten er en indikasjon på at fjellet inneholder flere metalliske jern/svovelforbindelser, som f.eks. bly, sink, kopper, svovelkis, magnetkis, gull og sølv. Der det er tungmetaller, som f eks kopper, i fjellet vokser fjelltjæreblom.
3b. HUNDDALEN - CUNOJAVRI
Antall timer: 7
Avstand: 18 km
Kart: 1431 II Cunojavri, 1431 I Bjørnfjell, 1431 IV Narvik
Merket løype

Denne rute anbefales isteden for rute 3a.


4. LOSSI - CAIHNAVAGGI
Følg merket løype ned fra hyttene. Lossielva vades eller man går tørrskodd på steiner over. Vær obs på at denne elva kan være vanskelig å passere med mye overvann fra Lossivann. Over Cunojohka er det hengebru. Følg stien frem til veien, og deretter videre langs veien oppover til demning ved Norddalen kraftverk. Følg merket løype lang sørsiden av dalen mot Steinelva, og gå så bratt opp til brua ca. 50 m ovenfor fossen i Steinelva.

Alternativ 1
Antall timer: 7
Avstand: 18 km
Kart: 1431 III Skjomdalen
Merket løype

Etter bro-passering, skrå igjen ned mot dalbotnen og følg løypa langs sørsiden av dalen. Drei deretter sørlig. Ta oppover mot sørvest langs dalsiden, og brekk innover i Caihnavaggi. Følg nordvestsiden av dalen frem til vann 1004.

Alternativ 2
Antall timer: 6
Avstand: 16 km
Kart: Kart: 1431 III Skjomdalen
Merket løype

Etter bro-passering over Steinelva, skrå opp fra elva og innover sørøstlige side av Steinelvdalen. Passér vannskillet ved vann 1237. Videre ned over en liten snøbre til nordøstenden av Caihnajavri (1091). Løypa skrår videre østover ned til vann 1004 hvor hyttene ligger. Info: I Caihnavaggi sees to tydelige endemorener hvor store løsmasser ligger på tvers av dalen, altså i fronten av en tidligere isbre.
5. CAIHNAVAGGI - GAUTELIS
Antall timer: 4
Avstand: 12 km
Kart: 1431 III Skjomdalen
Merket løype

Gå sørover på vestsiden av vann 1004. Elva vades. Gå videre sørover på østsiden av vann 1094. Følg skaret, vanligvis over en liten snøflekk. Derfra sørvestover fra turens høyeste punkt, forbi brevann 1199. Videre sørvest under Trehakfjellet. Fra Trehakvann går du sørover til hyttene som ligger på nordøstbredden av Guovdelisjavri.
Info: På turen gjennom Caihnavaggi kommer man opp i høyfjellet ved overgangen til Guovdelisjavri. Her passerer man isbreer, og langs kanten av dem finner man issoleie (Ranunculus glacialis), og ved iskalde bekker finner man snesoleie (Ranunculus nivalis). Langs rutene i området Katterat -Cunojavri - Lossi - Caihnavaggi finner man mange arter Saxifraga, og blant dem den vakreste av dem alle, Saxifraga cotyledone, også kalt bergfrue eller fjelldronning. Det finnes også mange gentina-arter og blomstrende lyng.
Info: På høyden mellom Cainhavagge og Gautelis passerer du vårt høyeste løypepunkt. Området er svært spesielt og fascinerende. Det består for det meste av forvitret stein, og ligner på et månelandskap. Nordover har du nå et flott utsyn over Caihnavaggi og litt lengre frem har du like fint utsyn over Gautelisvann og fjellheimen i sør.
6. GAUTELIS - SKOADDEJAVRI
Antall timer: 5
Avstand: 17 km
Kart: 1431 III Skjomdalen
Merket løype

Følg løypa fra Gautelishyttene frem til demningen på vannets nordvestbredde. Her kan du gå over dem minste overløpsdemingen, eller over bru rett nedenfor. Følg veien videre over ei stor deming, og ta siden veien opp fra vannet. På høyden like overfor vannet starter stien inn til Skoaddejavrre. Følg merket løype i sørvestlig retning langs foten av Gautelisfjellets nordside. Deretter forbi sørsiden av vann 1032, videre vestover vannskillet og ned til Skoaddejavri. Hyttene ligger på nordøstsiden av vannet.
Vinterstid følger man gjerne land langs vannet og utover den landtungen som nesten deler Gouvdelisjavrri i to. Her krysses vannet. Vær obs på at også dette vannet er regulert. Det kan derfor være store sprekker i isen. For øvrig henvises til eget avsnitt om hvor isen kan være usikker. Følg nordsiden av Gautelisfjell og brekk sørover, for å følge sommertraseen.
Info: Ved nordøst-siden av Kjørisvatn vil en se flere rester etter kobberskjerp.
I vestsiden av Gautelisfjell var det gruvedrift etter gull i 1922-1923. Malmen ble fraktet ned Kjørisdalen og til Elvegård med hest og slede. Gullgehalten var uvanlig stor, men driften ble innstilt etterhvert. Synlige spor i terrenget er varder, steinmurer, gruvesynker og gruvestoller. (OBS: Gruvesynkene er meget farlige. Flere er dype og helt/delvis fyllt med vann).
7. SKOADDEJAVRI - SITAS
Antall timer: 6
Avstand: 22 km
Kart: 1431 III Skjomdalen, 1331 II Frostisen
Merket løype

Fra Skoaddejavri følger løypa stort sett langs riksgrensen og passerer sørsiden av vann 1027 mot Rr 256. Herfra nordvest langs rygg (høyde 810) og ned mot veien. Videre langs vei forbi Kjårda. Passér bom og følg veien langs Siidasjavri frem til Sitashyttene som ligger få meter nedenfor veien. Info: Området rundt Skoaddejavri har spor etter samisk aktivitet. Ved vestsiden av vannet, omlag midt på, sees tydelige spor etter fangstanlegg og/eller boplasser.
8. SITAS - PAURO
Antall timer: 8
Avstand: 23 km
Kart: 1331 II Frostisen
Merket løype

Fra Sitashyttene følger du veien inn til enden av Siidasjavri. I nærheten av et pumpehus starter merket løype langs sørsiden av Filtinden. Drei sørvestover ned til Baugevann. Følg sørøstsiden av Baugevann. Bru over Baugeelva ca 500 m fra utløpet. Paurofjell rundes (inn på svensk side). Skrå ned til Bourojavri. Hyttene ligger ca midt på vannets nordside, ved første trange (der to lange nes - ett fra nord og ett fra sør nesten møtes).
Vinterstid går man gjerne rett over Siidasjavri og østover inn i Sverige. Her følger man land til landskapet begynner å flate ut. Vanligvis følges den retteste og enkleste traseen inn mot Bovrojavrri.
Info: Du møter et fantastisk skue når du runder Paurofjell og får se det mektige Gihccecohkka-området. Fra å ha vandret i et ganske karrig område vil du nå langs nordsiden av Bovrojavri finne rike plantesamfunn med mange kalkkrevende arter.
9. PAURO - RØYSVATN
Antall timer: 9
Avstand: 28 km
Kart: 1331 II Frostisen, 2230 I Bjørntoppen
Merket løype

Gå sørover langs nes, kartref 844 836, over vann med dragtau og båt, videre mot bru over Naide, kartref. 836 464. Så sørøst mot Rr 252. Her møter du på svensk merking som følger østsiden av Naitetjåkka mot Pajep Skuokejaure (699), hvor Mankojåkka vades i delinga. Løypa følger nå Skuokejaure med bro over Svartijåkka. Etter brua følger løypa i nordvestlig retning langs sørsiden av Svartijaure. Oppstigning mot Riksgrense og ned mot hytta som ligger mellom Bjørnvatn og Røysvatn.